Din Boligadvokat

Aktuelt

Søknadsplikt for oppdeling av boenheter til utleie

Fra og med 1. januar 2016 blir tidligere usikkerhet og ujevn kommunal praksis erstattet av en forskriftsendring som gir klart svar på hvilke bygningsmessig endringer som utløser søknadsplikt om opprette av ny boenhet.

I tidligere artikler på dinboligadvokat.no har vi skrevet om utleie av deler av egen fast eiendom. Utleie reguleres ikke av plan- og bygningsloven ("pbl"). Det er således ikke leieforholdet som sådan, men bruken (beboelsen) som skal være godkjent. Ulovligheter skyldes som regel at det er etablert en ny boenhet (søknadspliktig etter pbl § 20-1 bokstav g) og/eller gjennomført bruksendring (søknadspliktig etter pbl § 20-1 bokstav d), uten å søke.

Direktoratet for Byggkvalitet var allerede i brev til Fylkesmannen i Rogaland i 2013 klare på at en selvstendig boenhet ikke forelå så lenge det var intern trapp mellom hovedenheten og utleiedelen. Praksis i kommunene var imidlertid så sprikende at det med virkning fra 1. januar 2016 ble vedtatt endringer i byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk forskift (TEK10) som avklarer når det må søkes om opprettelse av ny boenhet etter plb § 20-1 bokstav g. Sentralt er at det bare er søknadsplikt når det etableres en boenhet som:

For siste punkt preisiseres at en boenhet ikke vil være fysisk adskilt fra øvrige enheter dersom det foreligger en intern trapp mellom enhetene, typisk mellom hovedetasje og sokkelleilighet. Dette gjelder selv om trappen har to låste dører og aldri er i bruk, og selv om hver av enhetene ellers har alle funksjoner for å være selvstendig.

Overnevte avklaringer vil kunne ha stor praktisk betydning både for eiere av bolig med sokkel eller loftsleilighet i dag, og for kjøpere på visning i boliger som kan rigges til slik utleie. Det er imidlertid viktig å være klar over at arealet som eventuelt leies ut må være godkjent som hoveddel for å lovlig kunne leies ut. Se egen artikkel om endringer gjeldende fra og med 1. januar 2016 for regelverket så langt gjelder bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:


Relaterte artikler


 
Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende