Din Boligadvokat

Aktuelt

TEK17 trådte i kraft 1. juli 2017

Ny byggteknisk forskrift (TEK17) trådte i kraft 1. juli 2017. For å oppnå målsetningen om reduserte byggekostnader er det gjennomført både forenklinger og fjerning av krav fra tidligere forskrifter.

Formålet til en byggteknisk forskrift er å angi det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Etter å ha vært sendt på høring med påfølgende kommentarer og endringer er det klart at TEK 17 er gjeldende byggteknisk forskrift fra og med 1. juli 2017. Den tidligere gjeldende TEK10 ble opphevet samme dag.

Det har vært et politisk uttalt mål i forbindelse med arbeidet med ny byggteknisk forskrift å redusere byggekostnader, forenkle og fjerne krav og vilkår samt å gjøre forskriften enklere tilgjengelig for de som skal bruke og forholde seg til den. Konkret har det særlig vært fremhevet at endringene vil gjøre det rimeligere å bygge boliger, noe som skal øke viljen og evnen for utbyggere til å møte et presset boligmarked særlig i storbyene.

Av sentrale endringer kan nevnes;

  1. Det er ikke lenger krav til vindu i rom for varig opphold. Kravet i § 13-7 andre ledd er endret til å være "tilstrekkelig dagslys", som mellom annet kan ivaretas med glassvegger eller glassbyggesten
  2. Krav om innvendig bod fjernes. Det fremgår av § 12-10 at enheten må ha "tilstrekkelig og egnet plass for klær og mat", og videre at det for boenheter over 50 kvm må være 5 kvm utvendig sportsbod. For enheter under 50 kvm er det tilstrekkelig med 2,5 kvm utvendig bod
  3. Det skal være plass til å snu en rullestol, men utbygger kan velge mellom en forhåndsgodkjent løsning med snurektangel på minimum 1,30 meter x 1,80 meter eller en snusirkel på minimum 1,50 diameter. Dette gir større fleksibilitet i utformingen av snuarealet.

I en overgangsperiode frem til 1. januar 2019 kan det fortsatt søkes om å føre opp bygg etter TEK10, og dersom prosjekteringen startet opp før 1. juli 2017 kan kommunene godta søknader etter TEK10 også etter 1. januar 2019.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:


Relaterte artikler


 
Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende