Din Boligadvokat

Råd ved tvist

Har du et krav?

Er du i tvil om du har et berettiget reklamasjonskrav? Se veiledning nedenfor.

1. Avtalen danner utgangspunktet

Avtalen du har inngått med selger/tjenesteyter danner utgangspunktet i vurderingen av om det forligger et avtalebrudd. En eiendom eller tjeneste skal være/utføres i tråd med hva partene har avtalt. Et avvik fra avtalen vil regelmessig utgjøre en mangel.

Det som er avtalt kan ha fremkommet muntlig og/eller skriftlig.

Når ikke noe særskilt er avtalt gjelder som utgangspunkt at eiendommen skal være i alminnelig god stand. I kravet til alminnelig god stand ligger også at eiendommen må forventes å være i henhold til de offentligrettslige krav som gjelder for eiendommen. Hvilke krav som gjelder for eiendommen avhenger av hvilke regler som gjaldt da eiendommen ble godkjent oppført og/eller totalreabilitert. Konkret forventes for eksempel eiendommen oppført med tillatelse etter TEK97 å fylle kravene i denne forskriften, mens eiendom oppført eller totalreabiliteret med tillatelse etter TEK10 forventes å oppfylle kravene som stilles i TEK10 med tilhørende veileder.

Eventuelle skjulte feil som verken du eller selger kjente til på kjøpetidspunktet, er derfor i utgangspunket selgers risiko.

2. Eiendom solgt "som den er"

Brukte eiendommer selges nesten alltid "as is" eller "som den er", jf avhendingsloven § 3-9. En slik klausul begrenser normalt selgers ansvar. Du vil likevel alltid kunne kreve erstatning for mangler som skyldes brudd på selgers opplysningsplikt. Tilsvarende gjelder feil på ny bolig kjøpt av næringsdrivende selger, jf avhendingsloven § 1-2 annet ledd.

I tillegg må selger normalt bære ansvaret for "skjulte" feil når disse er vesentlig ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig. Utgjør utbedringskostnaden over 4 % av kjøpesummen, vil feilen ofte være vesentlig. Har eiendommen flere "små" feil, vil feilene sammenlagt kunne oppfylle vesentlighetskravet. Feilene vil ved dette bli ansett som mangler i avhendingslovens forstand.

3. Selgerens opplysningsplikt ved kjøp av brukt bolig/fritidseiendom/tomt

Selger har plikt til å opplyse deg om alle viktige forhold ved eiendommen som han selv kjente eller måtte kjenne til. For eksempel skal selger uoppfordret informere om eventuell vannlekkasje/fukt som er eller har vært i kjeller eller bad.

Opplysningene selger gir om eiendommen skal være korrekte. Selger hefter ikke bare for egne opplysninger, men også for opplysninger gitt av eiendomsmegler og opplysninger nedfelt i takst, tilstandsrapport (f. eks. uriktig arealstørrelse) mv. Har megler opplyst at det er varmekabler i baderomsgulvet, og dette ikke stemmer, vil fraværet av varmekabler normalt utgjøre en mangel.

Dersom selger har unnlatt å opplyse om negative omstendigheter ved eiendommen og/eller har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har hatt betydning for kjøper, vil det regelmessig foreligge mangel.

4. Kjøperens undersøkelsesplikt

Det kreves normalt ikke mer av kjøperen enn at han går på en visning før han kjøper. Forhold kjøper kjente til eller burde gjort seg kjent med under visningen, kan normalt ikke gjøres gjeldende som en mangel. Generelt gjelder at selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt.

5. Typiske feil og mangler som danner grunnlag for krav

Foruten forsinket levering vil følgende forhold typisk danne grunnlag for krav fra deg som kjøper:

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende