Din Boligadvokat

Råd ved tvist

Har kjøper et krav?

Er du i tvil om du bør akspetere hele eller deler av kjøpers reklamasjonskrav? Se veiledningen nedenfor:

1. Avtalen danner utgangspunktet

Avtalen mellom kjøper og selger/tjenesteyter danner utgangspunktet i vurderingen av om det forligger et avtalebrudd. En eiendom eller tjeneste skal være/utføres i tråd med hva partene har avtalt. Et avvik fra avtalen vil regelmessig utgjøre en mangel.

Ved vurderingen av hva partene har avtalt vil det være relevant å se hen til muntlig og skriftlig informasjon gitt av selger/tjenesteyter eller andre på dennes vegne, kombinert med fremvisning av boligen, tegninger mv.

Dersom avtalen ikke gir noen nærmere beskrivelse av hva selger/tjenesteyter skal levere, gjelder at eiendommen/tjenesten skal ha den standarden som liknende eiendommer/tjenester normalt har.

2. Eiendom solgt "som den er"

Brukte eiendommer selges oftest "as is" eller "som den er", jf avhendingsloven § 3-9. En slik klausul begrenser selgers ansvar. Kjøper vil likevel alltid kunne kreve erstatning for mangler som skyldes brudd på selgers opplysningsplikt.

I tillegg må selger normalt bære ansvaret for "skjulte" feil når disse er vesentlig ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig. Utgjør utbedringskostnaden over 4 % av kjøpesummen, vil feilen ofte være vesentlig. Har eiendommen flere "små" feil, vil feilene sammenlagt kunne oppfylle vesentlighetskravet. Feilene vil ved dette bli ansett som mangler i avhendingslovens forstand.

3. Din opplysningsplikt ved salg av brukt bolig/fritidseiendom/tomt

Som selger har du plikt til å opplyse kjøper om alle viktige forhold ved eiendommen som han selv ikke kjente eller måtte kjenne til. For eksempel skal det opplyses om at det har vært vannlekkasje/fukt i kjeller eller bad.

De opplysningene du gir om eiendommen skal være korrekte. Du hefter ikke bare for egne opplysninger, men også for opplysninger gitt av eiendomsmegler eller opplysninger i takst, tilstandsrapport (f. eks. uriktig arealstørrelse). Har f. eks megler opplyst at det er varmekabler i baderomsgulvet, og dette ikke stemmer, vil det normalt foreligge en mangel.

Dersom du har unnlatt å opplyse om negative omstendigheter ved eiendommen og/eller har gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har hatt betydning for kjøper, vil det regelmessig foreligge mangel.

4. Kjøperens undersøkelsesplikt

Det kreves normalt ikke mer av kjøperen enn at han går på en visning før han kjøper. Forhold kjøper kjente til eller burde gjort seg kjent med under visningen, kan normalt ikke gjøres gjeldende som en mangel. Generelt gjelder at selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt.

5. Typiske feil og mangler som kan danne grunnlag for krav
 • Forsinket levering
 • Sopp og råteskader
 • Dreneringsproblemer
 • Vannlekkasjer
 • Fukt
 • Feil ved det elektriske anlegget
 • Støy og lukt
 • Skadedyr
 • Arealsvikt
 • Håndtverkerfeil
 • Brudd på offentligrettslige krav

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende