Din Boligadvokat

Råd ved tvist

Reklamasjonsfrister

Er du i tvil om kjøper har reklamert innen rimelig tid, bør du snarest skriftlig anføre at det er reklamert for sent.

Generelt gjelder at kjøper må reklamere "innen rimelig tid" etter at han har oppdaget eller burde oppdaget et avvik fra hva partene har avtalt. Ved kjøp av fast eiendom, enten man kjøper brukt bolig/fritidseiendom eller nybygg, gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på fem år, jf avhendingsloven § 4-19 og bustadoppføringsloven § 30.

Hva som er "innen rimelig tid" må vurderes konkret. Om kjøper ikke har reklamert innen to måneder fra han oppdaget eller burde oppdaget mangelen bør du snarest anføre at det er reklamert for sendt, jf dom fra Norges Høyesterett inntatt i Rt 2010 side 107. Dom fra Norges Høyesterett inntatt i Rt. 2011 side 1768, kan tas til inntekt for at kjøper kan reklamere rettidig inntil tre måneder fra han ble oppmerksom på de faktiske forhold ved eiendommen som gjorde det temmelig klart for ham at det kunne foreligge et avvik ved eiendommen som gav ham rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

Kontrollerer at kjøpers reklamasjonsplikt er overholdt. Om du er i tvil om kjøper har reklamert rettidig bør du snarest ta et generelt forbehold om at det er reklamert for sent.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende